Przejdź do treści

Regulaminy wypożyczeń podręczników

Dokumenty szkoły

Klasy I-III szkoły podstawowej

1. Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dla klas I - III szkoły podstawowej są własnością Szkoły.
2. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.
3. Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

4.Zgodnie z informacją Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej koszt  każdej z czterech części podręcznika do klasy I „Nasz elementarz” wynosi 4,34zł, a koszt każdej z dziewięciu części podręcznika do klasy II szkoły podstawowej "Nasza szkoła" wynosi 4,21zł. Koszt każdej części podręcznika doklasy trzeciej wynosi 2,35 zł.

W przypadku uszkodzenia , zniszczenia lub niezwrócenia  podręcznika do klasy pierwszej, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu ww. kwoty za każdą z części podręczników. Kwota ta stanowi dochód szkoły. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek BS „Pałuki” o/Żnin 40 8181 0000 0008 1038 2000 0001. Odbiorca : Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie. W treści przelewu należy wpisać : „zwrot za podręcznik klasa ,część ...” podając numer zniszczonej/zagubionej części.
Jako dowód rozliczenia się z budżetem państwa  za utracony, uszkodzony podręcznik  rodzic  przedstawia dowód przelania środków na ww. rachunek
nauczycielom bibliotekarzom.
5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim  zostanie dostarczony  nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej
, po wcześniejszym okazaniu dowodu wpłaty na konto szkoły, za zniszczony lub zagubiony podręcznik.
6.
W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
7. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom od 1
5 września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą  – nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, podczas zajęć edukacyjnych.
8. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą, oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).
9. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

10.Odbierane są tylko pełne komplety podręczników.

1
1. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).
12. Zobowiązuje się rodziców do stałej kontroli stanu wypożyczonych podręczników

Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. poz. 811.

Klasy IV-VII szkoły podstawowej i klasa  III gimnazjum
Postanowienia ogólne:
1. Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników
(materiałów edukacyjnych), zwany dalej regulaminem, reguluje:
 a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników (materiałów edukacyjnych),
 b) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,
 c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika (materiałów edukacyjnych).
2.
Każdy uczeń/rodzic/opiekun prawny powinien zaznajomić się z regulaminem korzystania  z darmowych podręczników (materiałów edukacyjnych).
 
Wypożyczanie uczniom podręczników
(materiałów edukacyjnych) oraz przekazywanie materiałów edukacyjnych
1.Biblioteka gromadzi podręczniki
(materiały edukacyjne) oraz  materiały ćwiczeniowe.
2. Biblioteka nieodpłatnie:
 a) wypożycza uczniom podręczniki  (materiały edukacyjne), mające postać papierową,
 b) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
3. Wypożyczanie i zwrot podręczników  
(materiałów edukacyjnych) podlega ewidencji.
4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – do 15 września (w miarę dostępności podręczników).
5. Podręczniki
(materiały edukacyjne) wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, termin ich zwrotu mija na 10 dni przed ostatnim dniem nauki.
6. Dołączone do podręczników  płyty CD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników i należy je zwrócić wraz  z podręcznikiem  
(materiałem edukacyjnym).  
7. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręcznik.  

Obowiązki ucznia/ rodzica/opiekuna prawnego związane z wypożyczeniem podręczników

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.  
3. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.
4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
5. Rodzic/opiekun prawny  zobowiązany jest do :
 a) Zapoznania się z regulaminem wypożyczeń podręczników
 b) Pisemne potwierdzenie odbioru podręczników i kompletu ćwiczeń przez syna/córkę
 c) Nałożenia owijaczy na podręczniki i ćwiczenia
 d) Monitorowania stanu wypożyczonych przez syna/córkę podręczników
 e) Skontrolowania czy dziecko zwróciło podręczniki do biblioteki na 10 dni przez zakończeniem roku szkolnego
 f) Do odkupienia podręcznika w przypadku jego zniszczenia, zagubienia itp.


Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła będzie żądać od rodziców
nowego egzemplarza podręcznika.
1. Przez uszkodzenie podręcznika (materiałów edukacyjnych) rozumie się popisanie, zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie, porysowanie, pomalowanie.
2. Przez zniszczenie podręcznika
(materiałów edukacyjnych) rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika zalanie, poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika (materiałów edukacyjnych) i uniemożliwiają pełne  z nich korzystanie w przyszłości.
3. Jeżeli do podręcznika  dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Zgubienie któregoś z tych elementów skutkuje koniecznością
odkupieniem podręcznika z materiałem edukacyjnym
4. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

Postanowienia końcowe

1. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
2. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników
(materiałów edukacyjnych), które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.


Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści